Програма економічної підтримки Локачинської районної газети «Селянське життя» на 2018 рік

Затверджено

рішенням районної ради

від 24.12.2015 №3/5

дію Програми продовжено на 2018 рік

рішенням районної ради від 22.03.2018 №27/5

 

Програма

економічної підтримки Локачинської районної газети

«Селянське життя» на 2018 рік

 

1. Загальна частина

  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, здійснюючи свою діяльність на принципах відкритості і прозорості, активно співпрацюють із засобами масової інформації, які є основним джерелом інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, важливі питання суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку держави, області та району.  Активізується роль засобів масової інформації як комунікатора між владою та громадськістю.

  Основним джерелом офіційної інформації про діяльність органів влади у Локачинському районі є газета «Селянське життя», співзасновниками якої є трудовий колектив, Локачинська районна державна адміністрація, Локачинська районна рада, які, згідно із законодавством, у рівній мірі відповідають за економічний і  фінансовий стан видання.

   Одним із головних напрямків у роботі відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Локачинської райдержадміністрації,  Локачинської районної ради є співпраця із представниками місцевого засобу масової інформації, надання допомоги, а саме: своєчасної підготовки інформації про заходи, які проводять органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, допомоги в одержанні  необхідних матеріалів щодо роботи районної влади, у тому числі необхідних тематичних коментарів, інтерв’ю з посадовими особами; консультативної допомоги щодо висвітлення актуальних проблем життєдіяльності територіальної громади району тощо.

Головним розпорядником коштів виступає Локачинська районна рада.

Виконання Програми сприятиме задоволенню інформаційних потреб  жителів, висвітленню діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, удосконаленню підтримки засобів масової інформації, підвищенню професійного рівня журналістських кадрів.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Недостатній доступ загалу громадськості до мережі Інтернет в сільській місцевості, відповідно до офіційних веб-сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування. А отже – недостатня поінформованість громадян про діяльність органів районної влади.

Єдиним найдоступнішим джерелом інформації є газета «Селянське життя», яка на теперішній час потребує вдосконалення своєї діяльності через механізми фінансової підтримки.

 

3. Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення конституційного права громадян на інформацію, реалізацію невідкладних і перспективних заходів щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розв’язання актуальних проблем журналістики, утвердження свободи слова, доступ до публічної інформації, підвищення ефективної допомоги редакції газети «Селянське життя» для забезпечення безперешкодної її роботи, розв’язання актуальних проблем журналістики на районному рівні.

 

4. Шляхи розв’язання проблеми

Інформованість населення про дії органів влади, депутатську діяльність, події суспільно-політичного, культурного, економічного, релігійного, соціального характеру через газету «Селянське життя».

Забезпечення друкованої площі для публікації про діяльність органів виконавчої влади та депутатів районної ради шляхом фінансової підтримки редакції газети «Селянське життя», визначеної відповідно до законодавства України, та договором, укладеним між редакцією та Локачинською районною радою на висвітлення її діяльності.

Фінансова підтримка редакції газети «Селянське життя» у випуску друкованої продукції.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок власних надходжень редакції та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовна сума фінансової підтримки на рік з районного бюджету становить 80 тисяч гривень. Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» укласти договір на висвітлення діяльності з Локачинською районною радою, передбачивши на ці цілі 40 тисяч гривень на рік.

Кошти, передані на фінансування газети «Селянське життя», використовуються на оплату поліграфічних послуг з друкування газети тощо (відповідно до чинного законодавства).

 

 

6. Строки  виконання Програми

Програма розроблена на період 2018 року.

 

7. Перелік напрямів діяльності, завдань, заходів Програми                      та результативні показники

На виконання завдань Програми спрямовані конкретні дії –             напрями діяльності Програми:

  • висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  питань життєдіяльності району у газеті «Селянське життя»;
  • підвищення ролі та статусу професії журналіста, кваліфікації      журналістських  кадрів, оновлення змісту  і форми професійної діяльності журналістів;
  • зміцнення матеріально-фінансових засад газети «Селянське життя» та послідовне вирішення виробничих проблем журналістів.

Для досягнення мети Програми розроблена система програмних завдань:

-  розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

- забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційних прав мешканців територіальних громад району на вільний доступ до інформації;

- підвищення ролі друкованих засобів масової інформації у громадсько-політичному житті Локачинщини;

- залучення громадськості до процесів формування державної політики, прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації;

- інформаційна відкритість органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та запровадження її як інструмента для всебічного інформування громадян про свою діяльність та з метою обов'язкового реагування на пропозиції і зауваження громадськості, висловлені у засобах масової інформації;

- поліпшення умов  діяльності   засобів   масової   інформації,
співзасновниками яких є органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування.

Напрями діяльності Програми реалізовуються через здійснення конкретних заходів.

Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників наведений у додатку 1.

 

8. Організація і контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Локачинською районною радою, відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Локачинської райдержадміністрації, які несуть відповідальність за кінцеві результати Програми, раціональне використання коштів, визначають форми і методи управління виконання Програми.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань планування бюджету і фінансів, дотримання цінової і податкової політики та управління майном комунальної власності.

9. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить удосконалення підтримки місцевої газети «Селянське життя», висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, поліпшення соціально-економічного становища редакції, журналістів, підвищення професійного рівня журналістських кадрів, дальше утвердження свободи слова.

 

 


Паспорт

Районної Програми економічної підтримки Локачинської районної газети «Селянське життя» на 2018 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Редакція Локачинської районної газети «Селянське життя»

 

2.

Розробник Програми

Редакція районної газети

«Селянське життя»

3.

Співрозробники Програми

Локачинська районна рада

4.

Відповідальний  виконавець Програми

Редакція районної газети

«Селянське життя»

5.

Учасники Програми

Районна рада,  райдержадміністрація, газета «Селянське життя»

6.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

120 000 гривень

8.

Обсяги фінансової підтримки з районного бюджету

80 тисяч гривень

 

 

9.

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

40 тисяч гривень

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з районного бюджету, грн.

Очікувані результати

 1.

Інформаційна відкритість органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та запровадження її як інструмента для всебічного інформування громадян про свою діяльність та з метою обов'язкового реагування на пропозиції і зауваження громадськості, висловлені у засобах масової інформації

Забезпечити інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя району через засоби масової інформації, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади згідно із вимогами Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Вважати неприпустимою публікацію матеріалів антидержавного спрямування; Відповідно до чинного законодавства, забезпечити оприлюднення обов’язкових для друку розпорядчих документів районної ради та нормативно-правових актів райдержадміністрації у газеті «Селянське життя» із врахуванням обсягів, визначених Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Районна державна адміністрація, районна рада

Протягом 2018 року

 

Широке висвітлення на сторінках газети діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, доведення до широкого загалу  розпорядчих документів районної ради та нормативно-правових актів райдержадміністрації

2

Підвищення ролі друкованих засобів масової інформації у громадсько-політичному житті Локачинщини

Проведення нарад-семінарів, урочистих заходів, зустрічей з керівником та засновниками газети «Селянське життя»  з актуальних питань їх діяльності. Сприяння  участі журналістів в обласних конкурсах журналістської майстерності, відзначення кращих працівників до професійних свят; сприяння в установленому порядку у проведенні передплатних кампаній на Локачинську районну газету «Селянське життя»

Районна державна адміністрація, районна рада

 

Протягом 2018 рік

  

Налагодження тісної співпраці між співзасновниками газети «Селянське життя», підвищення ролі районного видання

3

Поліпшення умов діяльності   Локачинської районної газети «Селянське життя»

Забезпечення у межах компетенції неухильне виконання вимог законів України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна» та «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок»

Районна рада, райдержадміністрація   

Протягом 2018 рік

 

 

 

Забезпечення безперебійного, злагодженого функціонування видання

 4

Фінансова підтримка редакції Локачинської  районної газети

«Селянське життя»

Надання фінансової підтримки  з районного бюджету на поліграфічні послуги з друку газети «Селянське життя»

Районна рада

Протягом 2018 року

80 000 грн. (по 80 тис. грн. у рік)

  

Безперебійний друк газети «Селянське життя»

 5

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

 Укладання між районним ЗМІ та Локачинською районною радою договору про співпрацю

 

Районна рада

Протягом 2018 року 

40 000 грн.

 

 Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

 6

Разом

 

 

 

120 000 гривень

 

 

 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»