Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Локачинського району на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              рішенням районної  ради

                                                                              від 06.12. 2018 р. № 32/7

зі змінами 

від 21.12.2018 № 33/7

Програма

розвитку  первинної   медико-санітарної  допомоги на засадах сімейної медицини   Локачинського району на 2019 рік

 

І. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Локачинська районна рада

Локачинська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

КНП «Локачинський РЦПМСД»

3.

Відповідальний виконавець програми

КНП «Локачинський РЦПМСД»

4.

Учасники програми

Локачинська районна рада

Локачинська районна державна адміністрація

Фінансове управління Локачинської РДА

Сільські ради району

КНП «Локачинський РЦПМСД»

 

5.

Термін реалізації програми

2019 рік

6.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм

Районний бюджет, кошти сільських рад, інші  джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

1 335,3  тис.грн

 

 

1.Загальна частина

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі в повному обсязі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить до 50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога на засадах загальної практики сімейної медицини є на сьогодні основою  амбулаторної допомоги, тому  розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги  є єдиним шляхом покращення діяльності системи охорони здоров’я.

Протягом багатьох років на утримання закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного бюджету для охорони здоров’я, що, незважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай недостатньо.

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні  Програми «Розвиток  первинної   медико-санітарної  допомоги на засадах сімейної медицини в Локачинському районі на 2019 рік» з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я населення району, попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності.

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із районного бюджету, бюджетів сільських рад та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги.

На території Локачинського району в підпорядкуванні КНП «Локачинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» функціонує:

 • 36 ФАПів;
 • 2 амбулаторії ЗПСМ;

       

2.Мета програми

Метою  програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Локачинського району є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 

3.Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно:

- удосконалити нормативно-правову та науково-методичну базу, зокрема з питань діяльності структурних підрозділів КНП «Локачинський РЦПМСД»;

- продовжити роботу із вдосконалення мережі структурних підрозділів  у  сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я, забезпечення матеріально-технічного оснащення цих підрозділів;

- забезпечити постійну доступність населення до первинної медико-санітарної допомоги; розробити дієві алгоритми діяльності структурних підрозділів; маршрути руху пацієнтів;

- впровадити в діяльність КНП «Локачинський РЦПМСД» стандарти первинної медико-санітарної допомоги та критерії оцінки її діяльності;

- удосконалити систему рейтингових показників, що характеризують якість роботи медичних працівників та порядок їх систематизації, що в подальшому буде використано для впровадження місцевих матеріальних стимулів для медичних працівників;

- впровадити в діяльність КНП «Локачинський РЦПМСД» електронну систему ведення медичної документації, створення електронного реєстру пацієнтів, збору та обробки статистичної інформації;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з метою вивчення та запровадження в діяльність КНП «Локачинський РЦПМСД» кращого світового досвіду організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- провести реконструкцію переданого приміщення інфекційного відділення Локачинської ЦРЛ під Локачинську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини для забезпечення зручності перебування медичного персоналу, вільного доступу та зручності пацієнтів, досягнення енергоефективності функціонування будівлі;

- інформувати громадськість про доцільність змін у діяльності  охорони здоров’я;

- розробити і впровадити механізм участі громадськості в управлінні закладом охорони здоров’я;

- вказані заходи допоможуть в проведенні державної акредитації КНП «Локачинський РЦПМСД» яка має бути проведена у 2019 році.

 

4.Правові аспекти

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  Локачинського району на 2019 рік  на виконання Закону України від 07.07.2011 року №3611- VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», ст. 307 Програми Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» щодо стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги,  Постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 (із змінами), згідно Постанови КМУ №180 від 16.03.2017«Про  впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення  та за певними категоріями захворювань»,  наказу Міністерства охорони здоров’я України №148 від 26.01.2018року «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу» та з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у первинній медико-санітарній  допомозі, Методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України з питань реформування медичної галузі.

 

5.Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначатиметься виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачається в установленому законодавством порядку залучення благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантових та інвестиційних коштів неурядових громадських організацій.

 Фінансове забезпечення становить 1 335,3 тис. грн.

                     

6. Шляхи та способи виконання Програми

Оптимальним шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є :

 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, а саме продовження капітальних та поточних ремонтів закладів первинної ланки;
 • Оснащення структурних підрозділів КНП «Локачинський РЦПМСД» медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення .
 • Покращення ситуації із кадрового забезпечення шляхом укомплектування    2 посад сімейних лікарів, вирішення питання придбання житла для двох сімейних лікарів та одного молодшого медичного працівника Локачинської амбулаторії ЗПСМ.
 • Удосконалення системи профілактичних та протиепідемічних заходів, диспансерного нагляду за хворими, проведення якісних профілактичних оглядів дитячого та дорослого населення.
 • Покращення фінансового забезпечення первинної ланки галузі охорони здоров’я, в т.ч. шляхом залучення позабюджетних коштів та із різних джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.
 • Покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами.
 • Покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів.

 

7.Очікувані результати виконання Програми:

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- сформувати доступну та дієву систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.

- створити умови для створення належних фінансових, професійних, соціально-побутових умов для залучення молодих спеціалістів з медичною освітою.

      

  8.Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на КНП «Локачинський РЦПМСД» Локачинської районної ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватимуть органи виконавчої влади та місцевого само­врядування з наданням відповідної інформації.

 

9.Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинної медико-санітарної допомоги Локачинського району на 2019 рік, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може  доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово – господарських можливостей району, громади).

Програма розрахована на 1 рік, має 2 завдання, які направлені на виконання заходів програми адаптованих до рівня потреб та можливостей району, реалізація програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичних закладів первинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності .

 

Завдання №1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання.

Напрямки (заходи) виконання:

1. Кадрове забезпечення.

2. Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя.

3. Протидія захворюванню на туберкульоз, онкологічну патологію.

4. Профілактика інфекційних захворювань.

5. Профілактика, діагностика та лікування цукрового та нецукрового діабету.

6.  Профілактика ВІЛ-інфекцій, вірусних гепатитів.

7. Лікування пільгових категорій  населення.

 

Завдання №2. Поліпшення матеріально – технічної бази структурних підрозділів КНП «Локачинський РЦПМСД»

 1. Проведення реконструкції та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Локачинський РЦПМСД».
 2. Розвиток інформаційних технологій.
 3. Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту.
 4. Забезпечення поточних видатків на утримання ФАПів.

 

10.Реалізація прикінцевих положень

Близько двох третин дорослого населення має ризик розвитку артеріальної гіпертонії: спадковість, психоемоційні навантаження, паління, незбалансоване харчування (надмірне вживання солі, насичених жирів), зловживання алкоголем, зайва маса тіла і малорухливий спосіб життя, нелікована артеріальна гіпертензія, що безповоротно змінює судини серця, головного мозку, нирок, сітківку ока, впливаючи на функції цих органів – у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна хвороба серця і в 7 разів частіше – порушення мозкового кровообігу.

Аналіз загальної смертності населення свідчить, що 76 % становить смертність від хвороб системи кровообігу, що  зумовлено в основному двома причинами: ішемічною хворобою серця (ІХС) і цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ).

 Щорічно зростає кількість ускладнень АГ, в т. ч. інфарктів та інсультів.

Виконання даного заходу дасть змогу:

- зменшити кількість ускладнення АГ , таких як інфаркти та інсульти;

-  покращити ранню діагностику інфарктів та інсультів;

- знизити інвалідність та передчасну смертність від АГ та ІХС;

- забезпечити населення гіпотензивними лікарськими засобами на пільгових умовах.

В Україні законодавством передбачено 10 обов’язкових щеплень проти керованої групи інфекції. Досягнення  достатнього прошарку імунізованих осіб гарантує  відсутність циркуляції збудника на території району.

Метою прийняття даного заходу є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом проведення імунізації, направленої на зниження рівня захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної  профілактики, а також забезпечення профілактики, діагностики і лікування грипу, ГРВІ та ВІЛ-інфекції.

Цукровий діабет є неінфекційною епідемією XXI століття. Враховуючи, що цукровий діабет є причиною враження судин серця, нирок, кінцівок, очей і викликає такі ускладнення як інфаркти, інсульти, сліпоту, гангрену, ниркову недостатність, рання діагностика та адекватне лікування є вкрай актуальним та важливим.

Метою заходу є забезпечення ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень, проведення профілактики цукрового діабету 2 типу, забезпечення хворих на цукровий діабет таблетованими цукрознижуючими препаратами за пільговими рецептами сімейних лікарів. «Лікування пільгових категорій  населення»

Проведення лікування пільгових категорій населення згідно вимог Постанови КМУ від 17.08.1998 № 1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», Постанови КМУ від 13.06.2018 року №469 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303 та наказу МОЗ України від 20.04.2014 р. №241 « Про організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими засобами», Постанови КМУ від 31.03.2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворюваннями лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного лікування». Забезпечення пільговими медикаментами для амбулаторного лікування згідно Постанови КМУ №180 від 16.03.2017 року, із змінами затвердженими Постановою КМУ №547 від 4.07.2017 року , яка затверджує «Національний перелік лікарських засобів, які дозволено закуповувати закладам охорони здоров’я за кошти місцевого або державного бюджету».

 

11.Заходи для реалізації програми

1.

Монтаж та заміна газових лічильників, встановлення модемів дистанційної передачі даних на 15 ФАПах

Районний бюджет

115,3тис. грн

2.

Відшкодування лікарських засобів для лікування орфанних захворювань (фенілкетонурія)

Районний бюджет

492,0 тис.грн

3.

Реконструкція Привітненської амбулаторії ЗПСМ

Районний бюджет

співфінансування

4.

Реконструкція переданого приміщення інфекційного відділення  Локачинської ЦРЛ під Локачинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини

Районний бюджет

співфінансування

5.

Придбання автомобіля

Районний бюджет

співфінансування

6.

Поточний ремонт будівель ФАПів

Кошти сільських рад

72,0 тис.грн

7.

Господарські та миючі засоби для потреб ФАПів

Кошти сільських рад

54,0 тис.грн

8.

 

9. 

Придбання житла для молодих спеціалістів -лікарів

Оплата енергоносіїв

Районний бюджет

 

Районний бюджет

400,0 тис.грн

 

202,0 тис. грн

 

 

РАЗОМ

 

1335,3 тис.грн

   

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»