Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2017-2019 роки у Локачинському районі

Затверджено

рішенням районної ради

 від 23.12.2016 №13/6

 

 

Програма здійснення контролю

за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2017-2019 роки у Локачинському районі

 

 

 

Загальна частина

 

У сучасних умовах проблеми захисту національної культурної спадщини набувають стратегічної ваги й актуальності. Контроль за наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) є невід’ємною складовою діяльності архівних установ України щодо фізичного збереження національної архівної спадщини. Акумульовані в архівних установах величезні масиви, частина з яких є пам’ятками світового значення, вимагають посиленої уваги до умов їх зберігання. Даний аспект діяльності архівних установ – складна комплексна проблема, яка, у свою чергу, вимагає комплексного підходу на рівні управлінських, науково-методичних, практичних заходів, спрямованих на створення оптимальних умов зберігання документів НАФ, забезпечення їх належного фізичного стану як в поточний момент, так і в довгостроковій перспективі.

В архівній справі існує ціла низка проблем щодо формування сучасної системи контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ, розв’язання яких потребує застосування програмного методу на основі розроблення і реалізації відповідної довгострокової програми.

На виконання цих завдань розроблена і поетапно має реалізовуватися Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015–2019 роки у Локачинському районі. Постійний контроль дасть змогу зберегти документи, запобігати можливості їх знищення, пошкодження, викрадення та виникненню інших надзвичайних ситуацій.

Для успішного розв’язання поставлених проблем необхідно забезпечити виконання завдань і заходів, передбачених Програмою.

 

Мета і завдання Програми

 

Мета Програми – забезпечення довготривалого збереження документів НАФ через отримання достовірних відомостей стосовно наявності та стану збереженості документів НАФ як в окремому архівосховищі, архівній установі, так і НАФ в цілому та запобігання пошкодження та втрати документів додатковими заходами архівних установ району. Це можливе лише за умови організації постійного контролю за станом документів НАФ, а також застосування певного комплексу методів його вивчення. Регулярний контроль та відслідковування у динаміці низки показників, параметрів, факторів технологічного й соціального характеру, які прямо чи опосередковано впливають на стан і безпечність користування архівними документами (їх фізичний стан, температурно-вологісні, технологічні, охоронні та інші умови їх зберігання в архівосховищах, інтенсивність користування ними тощо), надасть можливість здійснити комплексну оцінку й прогнозування ймовірних наслідків існуючого режиму зберігання (чи навпаки, його порушень з тих чи інших причин) і вироблення на цій підставі відповідних організаційно-управлінських, методичних рішень, обґрунтування потреби у проведенні наукових досліджень.

Основні завдання Програми :

– перевіряння фактичної наявності документів НАФ та відповідності їх кількості, зазначеній в облікових документах;

– виявлення та усунення недоліків у обліку документів;

– виявлення відсутніх документів та організація їх розшуку;

– виявлення та облік документів, що потребують реставраційного та іншого оброблення;

– координація роботи архівних установ району в справі контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ;

– координація фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для забезпечення довготривалого збереження документів та їх використання;

– залучення наукового потенціалу для розроблення та впровадження новітніх технологій.

 

Основні засади Програми

 

Контроль має комплексний характер і спрямований як на оперативну діагностику, вирішення практичних завдань впродовж певного періоду, так і на віддалену перспективу.

Відповідно до загальної концепції Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” об’єктом контролю виступають документи НАФ незалежно від місця їх зберігання та права власності на них.

Предметом контролю виступають різноманітні чинники та показники, які характеризують наявність, стан та рух зазначених документів.

Систематичний аналіз статистичних показників та фактографічних даних з метою накопичення і узагальнення відомостей про стан НАФ як в цілому, так і в окремих архівних установах району, стеження за розвитком ситуації створює основу для вироблення та підтримки управлінських рішень щодо забезпечення збереженості НАФ. Дані, отримані в процесі контролю, дадуть можливість оперативно підключатися до розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у процесі зберігання документів НАФ.

 

      Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, що є виконавцями заходів Програми у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

       

Механізм реалізації Програми, організація управління та
контроль за виконанням Програми

 

Координацію виконання цієї Програми здійснює архівний відділ Локачинської райдержадміністрації.

 

 

 Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть можливість:

- запобігти збільшенню пошкодження та втрати документів НАФ;

-  удосконалити нормативно-правову, організаційно-методичну та матеріально-технічну базу зберігання документів НАФ;

- сформувати сучасні організаційні моделі контролю на усіх етапах виконання Програми;

- впровадити єдині технологічні вимоги щодо контролю за наявністю, станом та рухом документів.

До основних повноважень архівного відділу районної державної адміністрації як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:

подання пропозицій щодо внесення змін до Програми;

організація експертизи, оцінка та приймання виконаних робіт;

внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу та виконавців робіт.

Безпосереднім виконавцем завдань Програми є архівний відділ Локачинської районної державної адміністрації.

ДолученняРозмір
programa_arhiv_plan_zahodiv.doc53 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»