Районна Програма національно-патріотичного виховання дітей та шкільної молоді на 2017-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ради

від 20.07. 2017р.  №  18/5

         

Районна  Програма національно - патріотичного виховання

  дітей та шкільної молоді на 2017-2021 роки

І. Загальні положення

Однією з ознак цивілізованої країни є рівень розвитку духовності її громадян, зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень патріотизму. Розбудова незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, громадських і релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, утвердження в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей.

Сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно-свідомого, духовно-багатого та фізично-здорового молодого покоління.

Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності, свідчать про необхідність координації зусиль органів виконавчої влади, громадських, релігійних організацій та розробки і прийняття районної Програми патріотичного виховання шкільної молоді.

У сукупності духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей особистості особливе місце займають громадянська позиція людини  та патріотизм.

Відродження національної та громадянської самосвідомості, виховання патріотизму вимагає побудови нової системи патріотичного виховання молоді. Формування національної самосвідомості та патріотизму у школярів передбачає вирішення наступних завдань:

розвиток духовно-моральної культури, заснованої на традиціях та сучасних цінностях українського народу;

виховання особистісних рис громадянина України та національної самосвідомості;

виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту.

Особливої значущості проблема патріотизму молодих громадян України набуває в умовах нестабільності суспільного життя, окупації Російською  федерацією  Криму,  збройних  акцій  проросійських терористів у східних регіонах нашої держави.

Патріотизм  молодих громадян України  покликаний захистити  національні інтереси  своєї  держави,  відновити  її  територіальну  цілісність, дати новий  імпульс  духовному  оздоровленню  народу,  формуванню  в Україні  громадянського суспільства,  яке  передбачає  трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіт національної  самосвідомості  і  ґрунтується  на  визнанні пріоритету  прав  людини.

Пріоритетними в сучасному  виховному  процесі  загальноосвітніх  навчальних  закладах  має  стати  вироблення переконаності учнів,  що сила українців -у їх єдності, лише в ній - запорука наших  успіхів,   порятунку  і  процвітання.   

Складовою частиною національно - патріотичного виховання  є військово-патріотичне виховання, яке орієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Щоб виконати цю високу місію, військово-патріотичне виховання підростаючого покоління має базуватися на духовно-моральних цінностях нашого суспільства, охоплювати військово-історичну підготовку, прикладну фізичну підготовку; підготовку з основ військової служби; підготовку  з  основ безпеки життєдіяльності.

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є: утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

Завдання Програми:

забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості  відповідно до її інтересів та можливостей;

сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

утвердження в свідомості учнів об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від Княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів Незалежності;

відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

підтримка  кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

формування громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині.

Отже, патріотичне виховання мусить стати засобом відродження національної культури, припинення соціальної деградації, стимулом пробудження таких моральних якостей як совість, людяність, почуття власної гідності; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом громадянського миру і злагоди в суспільстві.

 

III. Методи, засоби і форми реалізації  Програми

             Процес  національно-патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності та в сім'ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях. У навчанні  національно-патріотичне виховання значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину і суспільство. Крім того, оволодіння  системою знань формує здатність усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших спільнот світу.

Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами національно-патріотичного виховання. Проте, особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, суспільствознавству, українській літературі.

Ефективність  національно-патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм національно- патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать різноманітні акції на підтримку учасників АТО, сімей загиблих захисників Батьківщини, інвалідів, соціально-проектна діяльність, Інтернет-технології, ситуаційно - рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і культивування його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки.

IV. Принципи  реалізації   Програми

Програма  національно-патріотичного виховання здійснюється за принципами:

- державна спрямованість;

- національна спрямованість;

- гуманізація виховного процесу;

- соціальна відповідність;

- пріоритет  гуманістичних  і  демократичних  цінностей,  повага  до конституційних прав і свобод людини і громадянина;

- виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

- взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного виховання.

V. Правова база для створення Програми

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06. 2013  № 344

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25.10.2002 №  948 (зі змінами).

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.06 2015 № 641

Конвенція ООН про права дитини

Програма  українського патріотичного виховання (розроблена Інститутом проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України.

VІ. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

  забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування в учнівської  молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової,  екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;

посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;

підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;

посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

забезпечити злагодженість дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських установ та навчальних закладів, засобів масової інформації щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

у кожному навчальному закладі, як освітній системі, буде створена модель патріотичного виховання, в центрі якої:

система національно - патріотичного виховання;

збагачений зміст тематичних заходів;

широке залучення в систему національно-патріотичного виховання представників усіх суб’єктів освітньої діяльності.

VII. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування реалізації заходів програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не  заборонених законодавством.

При проведенні ряду масштабних заходів передбачається кооперація коштів зацікавлених організацій, установ та громадян.

                 

VIII. Пріоритетні напрями та план заходів по реалізації Програми

Створення системи інформаційно-методичного забезпечення. 

Формування   духовних    цінностей    українського   патріота:  почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах   героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення і вшанування національної пам’яті.

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її можливостей та інтересів.

Формування мовної культури, оволодіння та вживання  української мови як духовного коду нації.

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

Утвердження  в  свідомості  шкільної  молоді  ролі  українського  війська, Збройних Сил  в  історії держави.

Забезпечення  духовної  єдності  поколінь,  виховання  поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами.

Управління реалізацією Програми

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.

Внесення змін до  Програми  здійснюється в порядку, встановленому для її прийняття, за поданням відділу освіти районної державної адміністрації.

Відділу освіти, молоді та спорту щороку до 01 лютого інформувати районну раду про хід виконання Програми.    

ДолученняРозмір
obsyagi_finansuvannya.doc39.5 КБ
plan_zahodiv.doc105 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»