Районна програма "Питна вода" на 2006-2020 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
сесією районної ради
від 14.09.2005.№ 20/11
 
РАЙОННА ПРОГРАМА "Питна вода" на 2006-2020 роки
 
Розділ 1 Загальні положення
Районна програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки (далі Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною питною водою відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".
Забезпечення населення району питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.
Розроблена Програма обумовлена:
незадовільним економічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;
потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих регіонах країни внаслідок низької якості питної води;
незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;
застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення селища та інших населених пунктів району;
обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.
Розділ ІІ Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води
Протяжність водопровідної мережі селища – 6,7 км., каналізаційної – 4.8 км.
Із загальної довжини водопровідної мережі 4642 км., повністю амортизовані 4620 м. Зносу нараховано 99%, тобто заміни потребує майже вся водопровідна мережа.
Мережі водовідведення амортизовані на 76%.
Внаслідок незадовільного технічного стану мереж та насосного обладнання є значні втрати питної води та неефективне використання електроенергії.
Водопостачання смт. Локачі здійснюється із трьох водозаборів.
Водозабір №1 вул. Зелена – розміщено дві артсвердловини та три водонапірні башти. Дві башти в аварійному стані, поржавілі, протікають.
Із двох артсвердловин працює тільки одна. Для запуску в експлуатацію другої свердловини необхідний насос ЕЦВ-8 .
Водозабір №2 – вул. Малиновської – розміщена одна артсвердловина з насосом ЕЦВ-8 та дві водонапірні башти.
Водозабір №3 – вул. Відродження – розміщена одна артсвердловина з насосом ЕЦВ-6 та одна водонапірна башта.
В районі для забезпечення потреб населення і підприємств питною водою використовуються підземні джерела. За рік через централізовані системи водопостачання смт.Локачі реалізовується 103,9 тис. грн., в т.ч. населення - 82,8 тис. м3 води. Для водозабезпечення населення є 30 сільських, 6 відомчих і 1 комунальний водопровід, що забезпечують водою 64 артсвердловини.   Центральним   водопостачанням   забезпечено   32 населених        пункти. Забезпеченість централізованим водопостачанням, с. Холопичі – 40 %, с. Дорогиничі – 30 %, с. П'ятикори – 20 %, с. Н. Цевеличі -40%, с. Н.сЗагорів – 50 %, с. Війниця – 10 %, с. Павловичі – 15 %, с. Затурці – 10 %, с. Зубильне – 10 %. Малий водорозбір призводить до застою води у мережі і погіршення її якості.
На протязі 10-ти років в районі не проводиться будівництво та розширення водопроводів. Заміна демартизованих водопровідних мереж, які експлуатуються по 30 і більше років, що призводить до частих її поривів, с. Затурці, с. Ст. Загорів, с. Крухиничі. За 7 місяців 2004 року на комунальному водопроводі селища зареєстровано 28 проривів, зношеність мережі становить 60%.
На території району в зв’язку з розпадом сільськогосподарських кооперативів залишились безхознимн артсвердловини, яких в районі є 19: Дорогиничівська с/рада - 2, Холопичівська с/рада - 4, Крухиничівська с/рада - 2, Шельвівська с/рада -2, Затурцівська с/рада -2, Замличівська с/рада -2, Озютичівська с/рада -2, Старозагорівська с/рада -2, Зубильненська с/рада - 1.
Із-за низького тиску в комунальному водопроводі вода не надходить на 5-ті поверхи будинків по вул. Миру, в тому числі у центральну районну лікарню.
Важливу роль у забезпеченні населення доброякісною питною водою відіграє належна експлуатація, матеріально-технічна база, благоустрій джерел водопостачання.
На даний час в районі відсутні спеціальні бригади по обслуговуванню водопроводів. Водопроводи обслуговуються сільськими радами, а є такі, що обслуговуються населенням, так, як сільськогосподарські кооперативи ліквідовані, а джерела водопостачання не прийняті на баланс сільських рад: с. Ст. Загорів, с. Н. Загорів, с. Хорів, с. Козлів, с. Заячиці, с. Бермешів, с. Залужне, с. Замличі.
Порушується правовий режим охорони водних об’єктів в с. Заячиці (артсвердловина розміщена біля самого господарського двору), с. Затурці, с. Козлів, с. Дорогиничі, с. Крухиничі – де неможливо організувати зони суворого санітарного нагляду. В с. Затурці водонапірна башта зношена і потребує негайної заміни.
Для попередження забруднення водних об’єктів необхідний належний санітарно-технічний стан об’єктів каналізації, який в районі незадовільний.
На даний час на 40% зношена каналізаційна мережа ВУЖКГ та с. Затурці.
Протягом 20-ти років не проводився капітальний ремонт загальноселищних очисних споруд. Приміщення біофільтрів в аварійному стані.
Згідно Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства планувались реконструкції та розширення загальноселищних очисних споруд, яке до цього часу не розпочато. Очисні споруди ресторану фактично не працюють, при проектній потужності 25 м3/добу вони приймають 50 м.3/добу (стоки будинків вул. Миру). Очисні споруди шоли-інтернат с. Затурці з моменту введення їх в експлуатацію не працювали, неочищені стоки течуть в ріку Турія. Замулені очисні споруди дитячого садка с. Затурці, каналізаційна мережа зношена, потребує заміни.
Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення у переважній більшості населених пунктів не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість, функціонування підгалузі в цілому та поступовий її занепад.
Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, а й упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх зниження.
Проблеми водопостачання населення та якості води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.
Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми
Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров"я населення та оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.
Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.
Розділ IV. Етапи виконання програми
Програма розрахована на 15 років і виконуватиметься у три етапи.
На першому етапі (2006-2010 роки) передбачається:
стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;
здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;
створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;
здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел водопостачання);
поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;
відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води;
покращити якість питної води в селах району з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству.
На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення селища і сільських населених пунктів, а також з охорони та покращення стану водних об’єктів –джерел питного водопостачання;
На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення району якісною питною водою.
Розділ V. Освіта, підготовка кадрів, виховання,
інформування та участь громадськості у розв’язанні
проблем забезпечення населення питною водою
Організація конкурсів і виставок водозберігаючих, енергозберігаючих технологій, засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод;
підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання на державному і місцевому рівнях.
Розділ VI. Організаційне забезпечення виконання Програми
Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:
На державному рівні – центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади;
На місцевому рівні – структурні підрозділи, посадові особи виконавчих органів селищної, сільських рад.
Розділ VП Фінансове забезпечення виконання програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету України;
коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів,що реалізуються);
коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;
інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійний внесок тощо;
удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.
Розділ 8 Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;
поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;
охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;
зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;
модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання.
 
ДолученняРозмір
dodatok.doc41 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»