Перелік питань, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Перелік тестових питань та зразок ситуаційного завдання

конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Локачинського району

 

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Що таке інклюзивна освіта?
 3. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 4. Які повноваження має керівник закладу загальної середньої освіти згідно  нового законодавства в галузі освіти ?
 5. Яка інформація, що розміщується на веб-сайтах  закладів освіти,   є відкритою ?
 6. Вищий  колегіальний орган громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?
 7. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
 8. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти?
 9. З якою метою здійснюється атестація педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти?
 10. Законодавчий документ, у якому прописано державні гарантії  педагогічним та науково-педагогічним працівникам ?
 11. Які ключові компетентності  Нової української школи?
 12. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 13. Які  рівні  повної  загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»?
 14. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття  загальної середньої освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?
 15. Які повноваження має педагогічна рада навчального закладу ?
 16. Яка форма освіти не належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
 17. Яка роль учителя визначена у Концепції Нової української школи?
 18.  Що таке трудовий договір?
 19. Хто контролює якість освіти за новим законодавством ?
 20. Визначте характеристики  випускника Нової  української школи?
 21.  Яка тривалість канікул передбачена  у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року ?
 22.  Хто є учасниками освітнього процесу?
 23.  Органи управління у сфері освіти?
 24. Розкрийте зміст Державного стандарту  загальної середньої освіти?
 25. Які вимоги ставляться  перед  особою, що  призначається  на  посаду вчителя?
 26.  Що  є метою  внутрішнього контролю  з боку  керівника навчального закладу?
 27. На які цикли  поділятиметься  початкова  освіта за Концепцією Нової української школи?
 28. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 29. Скільки ключових компетентностей  здобуватимуть  учні (за новим Законом «Про освіту»)
 30.  Що таке освітня програма навчального закладу ?
 31. Яка норма академічних годин  передбачена для підвищення кваліфікації педагогічного працівника  впродовж 5 –ти років?
 32. Які складові є обов’язковими Єдиної державної електронної бази з тинь освіти?
 33. Як здійснюється фінансування закладів освіти?
 34. Закон дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?
 35. Які  напрямки у навчанні може обрати старшокласник у рамках профільної освіти?
 36. Які  нові форми  атестації  педагогічних працівників  передбачені   в  НУШ?
 37. Що таке виховна система?
 38.  Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 39. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного із них?

 

Зразок ситуаційного завдання

конкурсу  на посаду  керівника  закладу  загальної середньої освіти  Локачинського району

 

 У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний  навчальний рік.

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

Критерії оцінювання тестувань і завдань

конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Локачинського району

 

Конкурсний відбір переможця проводиться  у 3 етапи протягом 1-го робочого дня.

 І етап. Тестова перевірка знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей.

           Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника тестування обирається  20 тестових питань. Кожне питання  передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %). 

ІІ етап.

Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Кожен кандидат розв’язує одне із 4 самостійно обраних завдань. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система: 2 бали виставляється кандидатам,  які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання; 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали  ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи; 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

        Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

 ІІІ етап.   Публічна та відкрита презентація державною мовою Перспективного плану розвитку ЗЗСО та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Регламент етапу:

– виступ претендента – до 20 хв.;

– запитання та обговорення – до 10 хв.

Захист Перспективного плану розвитку ЗЗСО претендентом оцінюється комісією за чотирма критеріями:

– ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;

– культура мовлення й поводження в дискусії;

– повнота й адекватність відповідей на питання;

– продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Кожен із критеріїв оцінюється за 25-бальною шкалою. Результати оцінювання кожен член комісії  вносить до власного оціночного листа ІІІ етапу конкурсу.

У протоколі засідання комісії відображається середній бал оцінки публічного захисту Перспективного плану розвитку ЗЗСО за результатами сум, відображених в оціночних листах членів Комісії.

 

Переможцем стає учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів, що зазначається у підсумковому протоколі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»